• រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: ១៧០ ដុល្លារ
  • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: ការបញ្ចុះតម្លៃ 30% នៃថ្លៃសេវារបស់ពួកគេ។