• Сурталчилгааны хугацаа: Хязгаарлагдмал хугацаа байхгүй
  • Урамшуулал: 60% хүртэл