• पदोन्नति अवधि: सीमित समय छैन
  • पदोन्नतिहरू: ६०% सम्म