• උසස්වීම් කාලය: සීමිත කාලයක් නොමැත
  • උසස්වීම්: 60% දක්වා